news & event

แจ้งกำหนดการประกวด Mr.&Miss Healthy Thailand

        มูลนิธิเอ็มพลัสเป็นองค์กรที่ทำงานรณรงค์ด้านเอชไอวี/เอดส์ สิทธิทางเพศในกลุ่มเยาวชน กลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสองในจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเอ็มพลัสเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีนางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ รองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมูลนิธิ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก USAID และกรองทุนโลก โดยมุ้งเน้นการทำงานส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่รู้จักป้องกันเอชไอวี ส่งเสริมการมีสุชภาพทางเพศที่ดีและการตรวจเอชไอวีแบบสมัครใจ ในวันที่ 3 กันยายน 2556 ทางมูลนิธิเอ็มพลัส มีแผนจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนความหลากหลายทางเพศในเชียงใหม่เข้าถึงการตรวจเลือดเอชไอวีฟรี ผ่านกิจกรรมการประกวด Mr.&Miss Healthy Thailand 2017 ซึ่งจัดเป็นปีที่ 9 และยังเป็นงานระดมทุนเพื่อหางบประมาณจัดซื้อรถโมบายออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการตรวจเอชไอวีในชุมชน โดยจัดประกวด  Mr.&Miss Healthy Thailand 2017 ณ โรงละครมิราเคิลคาบาร์โชว์ เชียงใหม่ ตั่งแต่เวลา 20.00 - 00.30 น.

counter social