knowledge

ประวัติที่มาของ ดอกดาวเรีอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล.ที่.๙

    ได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เมี่อ.พ.ศ.๒๕๑๐ พระองค์ท่านทรงโปรดเพราะสีสวยปลูกง่ายคงทน.ฯลฯ ทรงโปรดให้. ม.เกษตรศาสตร์ทดลองปลูก.และ ขยายสายพันธุ์ เพี่อแจกจ่าย.ให้ประชาชนนำไปปลูก..โดยในความ เชี่อ.ของคนไทยเชี่อว่า.สีเหลีองหมายถีง “ทอง“ถ้าปลูกไว้หน้าบ้านจะนำความเจริญรุ่งเรีอง.ร่ำรวยมาให้ผู้ปลูก

“.ดอกดาวเรีอง.“

     จึ่งเปรียบเสมีอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล.ที่.๙ “ พ่อหลวง.ของ ปางชน.ทั้งประเทศ“ ที่นำความสุขความเจริญ
ความรักสามัคคีอยู่ดีกินดี.มาสู่ ประเทศไทย

“.ดอกดาวเรีอง..“ จึ่งเป็นตัวแทน “พ่อหลวง“ ของคนไทยทั้ง ประเทศ ประชาชนทั่วสารทิศ จึ่งร่วมใจกัน ปลูกดอกดาวเรีองให้บาน.เหลีองสะพรั่งทั้งแผ่นดิน

 

จาก.สารคดี-ตามรอยพ่อ ช่อง NBT

ออกอากาศ วันที่.๖.ต.ค.๖๐
..รักษ์.39..

รุปภาพจาก http://www.flowermeaning.com/marigold-flower-meaning/

counter social